Címer
Ugrás a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala főoldalára
 Közlöny E-nyilvántartás E-kutatás E-iratbetekintés E-ügyintézés Szemle
Elérhetőség Szolgáltatások Űrlapok, díjak Képzés Kiadványok Könyvtári katalógus Adatbázisok Kérdések
Keresés
English
Deutsch
Francais
Akadalymentes honlap
Egy szinttel feljebb
Vissza a főlapra
Nyomtatható verzió
Honlaptérkép
Súgó

A hivatal »
Szabadalom »
Növényfajta-oltalom »
Használati minta »
Védjegy »
Földrajzi árujelző »
Formatervezési minta »
Változásbejegyzés, képviselet, fenntartás, megújítás »
Szerzői jogi védelem »
K+F minősítés
Jogforrások «
Szabadalmi oltalom
Kiegészítő oltalmi tanúsítvány
Növényfajta-oltalom
Használati mintaoltalom
Védjegyoltalom
Földrajzi árujelző-oltalom
Formatervezésiminta-oltalom
Topográfiaoltalom
Szerzői jog
Jogérvényesítés
K+F minősítés
Egyéb, a szellemi tulajdon területét érintő jogforrások
Joggyakorlat
Tanácsok és testületek
Elégedettségmérés
Tudástár
Fórum
Üvegzseb és közérdekű adatok »
Közbeszerzés »
Hírlevelek
HírarchívumUtolsó frissítés dátuma: 2010. december 28.

Jogforrások

19/2001. (XI.29.) IM rendelet a formatervezésiminta-oltalmi bejelentés részletes alaki szabályairól

2006. május 16-tól hatályos szöveg

A formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Fmtv.) 68. §-ában kapott felhatalmazás alapján - a Magyar Szabadalmi Hivatal (a továbbiakban: MSZH) elnökével egyetértésben - a következőket rendelem el:

A formatervezési mintaoltalmi bejelentés

1. § (1) A formatervezésiminta-oltalmi (a továbbiakban: mintaoltalmi) bejelentésnek tartalmaznia kell:
a) a bejelentési kérelmet és abban a formatervezési minta (a továbbiakban: minta) szerinti termék megnevezését;
b) a minta ábrázolását;
c) képviselet esetén annak igazolását;
d) a jogutódlást igazoló okiratot, ha a bejelentő a szerző jogutódja;
e) uniós elsőbbség igénylése esetén az elsőbbségi iratot;
f) kiállítási elsőbbség igénylése esetén a kiállítási igazolást;
g) az illetékes szerv hozzájárulását ahhoz, hogy az a minta, amelynek az Fmtv. 8. §-a (1) bekezdésében meghatározott jelzés csupán elemét képezi, oltalomban részesülhessen, ha ennek hiányában az Fmtv. 8. §-ának (1) bekezdésében foglalt kizáró ok egyébként fennállna;
h) az igazgatási szolgáltatási díjat, külön jogszabály szerint.
(2) A mintaoltalmi bejelentés tartalmazhatja:
a) a bejelentő változtató nyilatkozatát [Fmtv. 48. § (2) bek.], hogy az ábrázolás meghatározott része nem tartozik a mintához és arra nem igényel oltalmat;
b) a bejelentés korábbi közzétételére, illetve a közzététel elhalasztására irányuló kérelmet;
c) a minta szerinti terméknek az ipari minták nemzetközi osztályozásának (a továbbiakban: nemzetközi osztályozás) létesítésére vonatkozó Locarnói Megállapodásban meghatározott osztályjelzetét.
(3) Egy bejelentésben legfeljebb ötven mintára igényelhető oltalom.
(4) A bejelentési kérelmet, a minta ábrázolását és a változtató nyilatkozatot külön lapon kezdve kell elkészíteni és külön-külön folyamatos számozással kell ellátni; az azokban foglaltaknak egymással összhangban kell állniuk.

A bejelentési kérelem

2. § (1) A bejelentési kérelmet egy példányban kell benyújtani, és annak tartalmaznia kell:
a) a bejelentő nevét és címét, több bejelentő esetén az igényjogosultság arányát is, ha az nem egyenlő;
b) a minta szerinti termék megnevezését;
c) annak megjelölését, hogy a bejelentésben hány mintára igényelnek oltalmat;
d) nyilatkozatot arról, hogy a bejelentő a minta szerzője vagy annak jogutódja;
e) a szerző nevét és címét, több szerző esetén a szerzőség arányát is, ha az nem egyenlő; ha a szerző írásban kéri, hogy mellőzzék nevének a feltüntetését a nyilvánosságra kerülő mintaoltalmi iratokon, erre a bejelentési kérelemben utalni kell, és a szerző nevét külön lapon kell megadni;
f) képviselet esetén a képviselő nevét és irodai címét;
g) uniós, kiállítási vagy belső elsőbbség igénylése esetén az erre irányuló nyilatkozatot, feltüntetve uniós elsőbbségnél a külföldi bejelentés napját, országát és számát, kiállítási elsőbbségnél a kiállítás napját és megnevezését, belső elsőbbségnél pedig a folyamatban lévő bejelentés napját és ügyszámát;
h) megosztás esetén az erre irányuló nyilatkozatot, megjelölve az alapul szolgáló bejelentés ügyszámát, bejelentési és elsőbbségi napját;
i) a mintaoltalom megadására irányuló kérelmet;
j) a bejelentési kérelem mellékleteinek felsorolását;
k) a bejelentő, illetve mindegyik bejelentő vagy a képviselő aláírását.
(2) A bejelentési kérelem az MSZH-ban díjtalanul beszerezhető formanyomtatvány kitöltésével is elkészíthető.

A minta szerinti termék megnevezése

3. § (1) A minta szerinti termék megnevezését - lehetőség szerint - a nemzetközi osztályozásban szereplő elnevezés használatával kell megadni. A minta szerinti termék megnevezésének az osztályozásban szereplő elnevezéstől való eltérés esetén vagy ilyen elnevezés hiányában is ki kell fejeznie a termék rendeltetését, illetőleg az állhat a termék más, közismert nevéből is. Ha a termék megnevezése több felhasználási területre is utalhat, azt pontosítani kell a felhasználási terület, illetve a nemzetközi osztályozás szerinti osztályjelzet megadásával.
(2) A minta szerinti termék megnevezése nem tartalmazhat fantáziaszót, fantázianevet, gyártmány- vagy típusjelölést.
(3) Ha a minta készletre vonatkozik, a termék megnevezésében erre is utalni kell.
(4) Ha a mintaoltalmi bejelentésben több mintának az Fmtv. 38. §-a (1) bekezdésében meghatározott csoportjára igényelnek oltalmat, a minták szerinti termékek tömör összefoglaló elnevezését kell megadni.

A minta ábrázolása

4. § (1) A mintaoltalmi bejelentésben a minta ábrázolását három azonos példányban kell benyújtani.
(2) A mintát fényképen, rajzzal vagy más grafikai úton a következők szerint kell ábrázolni:
a) az ábrázolásnak egyértelműen be kell mutatnia a mintát, azaz a minta szerinti termék egészének vagy részének külső megjelenését befolyásoló valamennyi külső jellegzetességet;
b) az ábrázoláson a minta egyértelmű azonosíthatóságát zavaró tárgyak, személyek, állatok nem szerepelhetnek;
c) szükség esetén a mintát több nézetből, illetve eltérő használati és egyéb helyzetekben is be kell mutatni;
d) legalább egy ábrázolásnak a mintát teljes egészében be kell mutatnia; a minta megismeréséhez szükséges mértékben metszetek, kitörések, részletnagyítások alkalmazhatók;
e) a nem meghatározott hosszúságú, illetve síkbeli kiterjedésű tárgyak esetén (pl. profilidom, szövetek) - az egyéb követelményeknek egyebekben eleget tevő - részlet ábrázolása is elegendő;
f) egy ábrázoláson csak egy minta egy nézete szerepelhet;
g) az egyes ábrázolásokból önmagukból - külön magyarázat nélkül is - ki kell derülnie a többi ábrázoláshoz viszonyított kapcsolatnak;
h) a készletre vonatkozó minta minden elemét legalább egy ábrázoláson együttesen is szerepeltetni kell.
(3) Az ábrázolás benyújtható színes vagy fekete-fehér kivitelben. Az ábrázolást azonban színes kivitelben kell elkészíteni, ha a színek a mintát eredményező külső jellegzetességekhez tartoznak.
(4) A minta fényképen történő ábrázolása esetén az ábrázolásnak - a (2) és a (3) bekezdésben foglaltakon kívül - a következő követelményeknek is meg kell felelnie:
a) a fényképnek a mintát semleges háttér előtt, kontrasztosan, éles kontúrokkal kell ábrázolnia; a fényképek elkészítésénél a fényviszonyokat úgy kell megválasztani, hogy csillogás, tükröződés, árnyékhatás a mintát eredményező külső jellegzetességek megismerhetőségét ne zavarja;
b) a fényképen grafikai úton felvitt elemek vagy így elvégzett törlések nem szerepelhetnek;
c) az egyes fényképek mérete nem lehet 3x4 cm-nél kisebb és 12x15 cm-nél nagyobb;
d) ha egy bejelentéshez több fénykép is tartozik, azokat A/4 méretű lapon kell felragasztással vagy nyomtatással elrendezni; az egyes fényképek között az ábraszám elhelyezésére alkalmas, legalább 2 cm széles üres térközt kell hagyni.
(5) A minta rajzzal vagy más grafikai úton való ábrázolása esetén az ábrázolásnak - a (2) és a (3) bekezdésben foglaltakon kívül - a következő követelményeknek is meg kell felelnie:
a) a grafikai ábrázolást fehér, átlátszatlan, legfeljebb A/4 méretű lapra, sötét, jól látható, tartós, egyenletes vastagságú vonalakkal, hajtás vagy törés nélkül kell elkészíteni;
b) ha egy lapon több ábra is szerepel, azokat egymástól világosan, térközzel elhatárolva kell elhelyezni;
c) az ábrázolás nem tartalmazhat a megértést zavaró vonalat, szaggatott vonalat, sraffozást, valamint - az ábraszámozás kivételével - magyarázatokat és feliratokat;
d) a mintát a valós láthatóság szerint, lehetőleg perspektivikus módon kell ábrázolni;
e) műszaki rajzok, illetve a műszaki rajzok szimbólumai nem alkalmazhatók;
f) ha az ábrázoláson metszetek, kitörések szerepelnek, azokat is valósághűen kell bemutatni.
(6) A bejelentéshez tartozó egyes ábrázolásokat ábraszámmal kell ellátni. Az ábraszám két, ponttal elválasztott számból áll, amelyek közül az első a bejelentésben szereplő minták sorszámát, a második pedig az adott mintához tartozó ábrák sorszámát jelöli (pl. 1.1, 1.2, 1.3 az első minta ábrázolásainak, 2.1, 2.2, 2.3 a második minta ábrázolásainak az ábraszáma). Az ábraszámokat az általuk jelölt ábrázolások mellett, az ábrázolások között fennmaradó térközben úgy kell feltüntetni, hogy az ábraszámok és az ábrák kapcsolata egyértelmű legyen. Ha a mintaoltalmi bejelentés a mintának csupán egyetlen ábrázolását tartalmazza, azon nem kell ábraszámot feltüntetni.
(7) A minta ábrázolásának megváltoztatása [Fmtv. 48. § (1) bek.] esetén szabályszerű új ábrázolást kell benyújtani.

A változtató nyilatkozat

5. § (1) A változtató nyilatkozatot három azonos példányban kell benyújtani.
(2) A változtató nyilatkozatnak egyértelműen azonosítható módon kell tartalmaznia, hogy az ábrázolás mely része nem tartozik a mintához. A nyilatkozat szöveges kifejtés helyett vagy mellett magyarázó ábrát is tartalmazhat.
(3) Indokolt esetben az MSZH felhívhatja a bejelentőt, hogy a változtató nyilatkozatot - a közzététel és a mintaoltalmi nyilvántartásokban való feltüntetés céljából - az ábrázolás megfelelő módosítása útján is tegye meg.

Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet 2002. január 1-jén lép hatályba; rendelkezéseit a hatálybalépése után benyújtott mintaoltalmi bejelentésekre kell alkalmazni.
(2)-(3)1

 

 

 

1 Hatályon kívül helyezte: 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. § 115. Hatálytalan: 2008. V. 16-tól.

 

Kapcsolat Impresszum Hungary.Network Zrt. Mátai és Végh Kreativműhely